KUBLOV
oficiální
stránky obce
Copyright© obec Kublov 2009

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.
Obec Kublov
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Obec Kublov je historickou obcí a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.
3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Zastupitelstvo obce Kublov
4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis Obecní úřad Kublov
Kublov 199
PSČ: 267 41
tel/fax: 311 585 102
e-mail: obec@kublov.cz
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.  5020131/0100 
6. Identifikační číslo organizace (IČO). 00233439
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ00233439
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok. Závěrečný účet 2016
Rozpočet 2017  RO-2/2017  RO-3/2017
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Obecní úřad Kublov

Úřední hodiny :
Po, St 8:00 - 17:00
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Obecní úřad Kublov

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl.17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon 106/1999 Sb.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech. Proti rozhodnutí OÚ Kublov o neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání prostřednictvím zdejšího obecního úřadu.

Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře Každé podání se posuzuje podle obsahu, pro podání nejsou předepsány formuláře, z podání musí být patrno kdo jej činí, komu je adresováno a co je jeho předmětem
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Pro případ požáru :

Územní odbor Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
tel: 950 841 541, 950 841 120
nebo 950 841 545 - (oddělení ochrany obyvatelstva) 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Předpisy obce
15. Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazby za poskytování informací
Položka

Sazba

Vyhledávání informací ( trvá-li vyhledávání déle než 4 hodiny )

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny formát A4
oboustranně          
formát A3
oboustranně
formát A4 - barevná
oboustranně
 

  2,00 Kč
  3,50 Kč
  4,00 Kč
  7,00 Kč 20,00 Kč 35,00 Kč
Opatření technických nosičů dat ( cena za 1ks)
- disketa 3,5"

- CD disk, včetně speciální obálky
 
 
 
10,00 Kč


20,00 Kč
ostatní náklady
- poštovné dle aktuálního sazebníku pošty
- další dle skutečně vynaložených nákladů

 
16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. 2017
2016
17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Mateřská škola Kublov