KUBLOV
oficiální
stránky obce
Copyright© obec Kublov 2009

Podmínky publikování


Podmínky publikování informací o subjektech se sídlem v Kublově na www stránkách obce Kublov V písemné žádosti je vedle osoby žadatele nutno u podnikatelského subjektu uvést označení tak, jak je uveden v registru živnostenského podnikání či v obchodním rejstříku, event. i označení (jméno) provozovny, předmět činnosti, adresu, event. telefonní spojení. Na zveřejnění těchto informací na www stránkách obce neexistuje žádný právní nárok. Obec si vyhrazuje právo sdělit jen ty údaje, které mají význam pro povšechnou informovanost a orientaci občanů a rozhodně zatím nebude publikovat údaje, které půjdou nad tento rámec a které by měly především charakter reklamy. Obec si rovněž vyhrazuje právo, kdykoli zveřejňování těchto údajů bez udání důvodů zanechat. Každý podnikatelský subjekt, k jehož žádosti budou předmětné informace zveřejněny, je povinen nejpozději do jednoho měsíce na Obecní úřad Kublov doručit oznámení o ukončení činnosti své provozovny či jinou změnu v původní žádosti oznámených údajů. Nesplnění této povinnosti pak může být jedním z důvodů pro ukončení publikace informací o takovém subjektu. Pokud později nebude rozhodnuto jinak, bude uvedení těchto údajů na webovém prostoru obce zatím zdarma. Pokud by žadatel s obsahem a formou publikování údajů o jeho provozovně nesouhlasil, bude po doručení jeho výhrady obci publikování údajů o jeho provozovně či předmětu činnosti nejpozději do 10 dnů zastaveno, pokud nebude žádosti o změnu těchto údajů vyhověno.

Tyto podmínky publikování informací o podnikatelských subjektech jsou součástí dohody o publikování, která je s žadatelem uzavřena v okamžiku akceptace jeho žádosti, která bude vyjádřena publikováním na webových informačních stránkách obce. Obec si vyhrazuje právo tyto podmínky dále zpřesňovat a upravovat. Podnikatelský subjekt má právo kdykoli a bez udání důvodů požádat o ukončení publikování.

Každá žádost o publikování musí obsahovat prohlášení žadatele, že souhlasí s podmínkami pro publikování informací o podnikatelských subjektech, zveřejněných na www stránkách Obce Kublov.

Pro publikování informací o nepodnikatelských subjektech (zájmová sdružení občanů, spolky, strany) se použijí tato pravidla přiměřeně.

V každém případě uvítáme, pokud nám sdělíte Váš předběžný zájem o takovouto službu.